CPAP (Continuous Airway Pressure) je systém, který pacientům výrazně usnadňuje přechod od řízené ventilace k samostatnému dýchání. Je vhodný i pro fyzioterapii v případech malé plicní roztažnosti. V systému je zařazen PEEP ventil, který pacientovi vytváří expirační přetlak, a tím napomáhá přechodu na fyziologické dýchání.

Termín „neinvazivní ventilace“ (NIV) zahrnuje všechny typy umělé plicní ventilace, při kterém nejsou dýchací
cesty zajištěny endotracheální či tracheostomickou ka­nylou ani laryngeální maskou. Obvykle je chápána jako
přetlaková ventilační léčba, ačkoliv je v současnosti možné využít i formy vnější podtlakové či kombinované
ventilace.  NIV umožňuje podpořit či do určité míry zastoupit ne­dostatečnou činnost respiračního systému jako celku.
Umožňuje splnit fyziologické i klinické cíle umělé plicní ventilace při redukci rizik spojených s invazivní plicní
ven­tilací. Je určitou „přemosťující metodou“ mezi oxygeno­erapií a invazivní plicní ventilací.