Značkové zdravotnické prostředky a přístroje za atraktivní ceny - Bexamed s.r.o.

Search Site
Catalog

NÁKUPNÍ ŘÁD

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.bexamed.cz.


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Bexamed s.r.o. a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty".

Vymezení pojmů
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající je obchodní společnost Bexamed s.r.o., se sídlem Na Balkáně 72, 130 00 Praha 3; IČ: 24766356, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka172570.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem


 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 2. Výše minimální hodnoty nákupního košíku pro uzavření objednávky je stanovena na 120 Kč bez DPH. Tato částka nezahrnuje poštovné a balné.
 3. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Jako doklad této ceny slouží zákazníkovi kopie objednávky, která je kupujícímu bezprostředně po uzavření objednávky odeslána na jím uvedenou e-mailovou adresu .
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.bexamed.cz/, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (více v sekci Ochrana osobních údajů).
 8. Převzetí zboží:
  • osobní odběr: Zákazník si objednané zboží odebere na adrese: U Tvrze 26/20, Praha 10- Malešice, 10800. Po uzavření objednávky bude termín převzetí zboží následně domluven se zákazníkem telefonicky. Zboží je možné si vyzvednout v pracovní dny na základě domluveného termínu v po, út, čt, pá  8-16. hod., ve st.8-18 hod . V so a ne je zavřeno.
  • doručením na adresu uvedenou v objednávce - přepravce PPL
 9. Kupující je před uzavřením objednávky seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a dalších poplatků. 
  • poplatek za dopravu je stanoven: 109 Kč s DPH.
  • platební metody: převod na účet - 0 Kč (není zpoplatněna) nebo platba dobírkou - cena s DPH je 30 Kč.
  • balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), přibalení českého manuálu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabak. výrobky a jiné vymezené zákonem)
 10. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 12. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
 2. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal a to vše nejpozději do 14 dní ode dne převzetí věci. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Náklady spojené s dopravou zboží se kupujícímu nevrací, neboť služba dopravy byla kupujícím využita.
 3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabak. výrobky a jiné vymezené zákonem)
 4. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 5. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
 6. Vrácení výrobku provádí kupující na své vlastní náklady.
 7. Vrátit zboží mohou pouze koncoví spotřebitelé, ne osoby, které zboží zakoupili na IČ - zde nevzniká právní nárok.
 8. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. Mezi takové služby patří např. využitá doprava při doručování zboží spotřebiteli.
 9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku v platném znění

4. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží prokazuje kupující původ zboží Pro tyto účely je vhodné, aby si kupující tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschoval. Záruční doba je u nespotřebního zboží dle zákona, není-li uvedeno jinak stanovena 24 měsíců. Mezi spotřební zboží patří všechny sterilní zdravotnické prostředky nebo spotřební součásti ZP - např. manžety tlakoměrů, ušní olivky fonendoskopů apod zde je záruční doba stanovena  na 6 měsíců od zakoupení produktu.
 2. Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zbožíprodávajícím nebo dopravcem (Česká pošta, PPL,...) kupujícímu.
 3. Je vhodné, aby kupující oznámil prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.  
 4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po převzetí. 
 5. Kupující by měl oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího, nebo mailovou adresu info@bexamed.cz. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 6. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.´
 7. K reklamaci je vhodné předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 8. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 9. Reklamační formulář, zašle kupující společně s reklamovaným zbožím písemně poštou na adresu prodejce. 
 10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou poškozené, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
 11. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
 12. Prodávají o informuje o výsledku reklamace oprávněnosti či její neoprávněnosti písemně emailem. Protokol o reklamaci je pak dodán kupujícímu i spolu při převzetí reklamovaného zboží.
 13. Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 14. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokudse neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.m) Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právona výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě pokud se jedná o jné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 15. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Jedná-li se o oprávněnou reklamaci, nese náklady na zpětné zaslání opraveného (popř. nového zboží prodávající. V případě neoprávněné reklamace, nese náklady na zpětné zaslání opět kupující.
 16. Prodávající má právo zamítnout reklamaci v těchto případech:
  • nebyla-li zjištěna vada zboží
  • + má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající ze zákona nebo VOP není odpovědný
  • v případě, že reklamace nní uplatněna v záruční době ode dne doloženého fyzického převzetí zboží kupujícím nebo ode dne uvedeného na daňovém dokladu vystaveném k   zakoupení zboží.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím následující body.

 1. Požadované údaje - jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.
 2. Během naší spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Zákaznická data jsou v rámci skupiny serverů www.bexamed.cz důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. 
 4. Do skupiny serverů okolo bexamed.cz patří: zachranarske-batohy.cz, oxymetr-pulzni.cz, laryngoskop.cz, (tento seznam serverů může být doplněn o další servery patřící do skupiny bexamed.cz)
 5. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním akčních nabídek na uvedenou mailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše kdykoliv zablokovat dle instrukcí zaslaných v nabídkovém emailu.
 6. Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).

6. PRÁVA A POVINOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 

7. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Údaje změněné před vyfakturováním jsou i nadále zcela zdarma.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky pečlivě zkontrolovat, že zboží došlo v pořádku, tzn. zkotrolovat kompletnost zásilky a dále to, že zboží nevykazuje žádné známky zjevného poškození. V případě, že tomu takto není, je povinen o tomto informovat dodavatele nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží. Reklamaci je nutno provést emailem na adresu reklamace@bexamed.cz. V případě, že zákazník nemůže provést reklamaci elektronicky, může telefonicky kontaktovat naše obchodní oddělení na tel: 284 686063284 686063 .  Na pozdější uplatnění správnosti zásilky nebude brán zřetel.
 4. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 6. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte nás buď telefonicky nebo emailově informovat.
 7. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, je toto považováno za porušení kupní smlouvy a v každém případě je na kupujícím  požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Bexamed.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. ledna 2015. Změny řádu vyhrazeny.

 

Porovnat

Nevybrali jste položky k porovnání.

Můj Košík

V košíku nejsou žádné položky.

Facebook